29. srpna 2013

Terminologický seminář k novému občanskému zákoníku


Minulý týden se v Praze konala série terminologických seminářů k novému občanskému zákoníku (kterému zasvěcení neřeknou jinak než „NOZ“). Semináře pořádala Komora soudních tlumočníků ČR ve spolupráci s Justiční akademií a vzdělávat se bylo možné v angličtině, němčině a ruštině. Výuka probíhala od pondělí do pátku a byla to opravdu „nalejvárna“. A protože všechno nasvědčuje tomu, že nový občanský zákoník skutečně od 1. ledna 2014 zasáhne do našich životu, přinášíme vám některé poznatky a postřehy, které nás zaujaly.

První důležitou informací je, že nový občanský zákoník vychází z návrhu československého občanského zákoníku z roku 1937. Tomu bohužel odpovídají některé termíny a formulace – posuďte sami: 
§ 651 Promlčecí lhůta neběží po dobu, kdy se věřiteli hrozbou brání právo uplatnit. To platí i v případě, když věřitel právo neuplatnil, jsa dlužníkem nebo osobou dlužníku blízkou lstivě uveden v omyl. 
 § 993 Neprokáže-li se, že se někdo vetřel v držbu svémocně nebo že se v ní vloudil potajmu nebo lstí, anebo že někdo usiluje proměnit v trvalé právo to, co mu bylo povoleno jen výprosou, jde o pravou držbu.
§1062 […] Spolunálezcem je i ten, kdo věc spatřil a snažil se jí dosíci, třeba se jí dříve uchopil někdo jiný.

Některé paragrafy sice z roku 1937 nepocházejí, ale úsměv na tváři nepochybně vyvolají také:


§ 132 (1)    Jménem právnické osoby je její název.
§ 696 (1)    Manžel má právo zastupovat svého manžela v jeho běžných záležitostech …
§ 1046 (1)      Divoké zvíře je bez pána, dokud žije na svobodě.


Zákoník zavádí celou řadu (staro)nových pojmů, které budou při překladu do cizího jazyka nepochybně problematické. Například věděli byste jaký je rozdíl mezi lidskými pozůstatky (angl. corpse) a lidskými ostatky (angl. human remains left after burial)? Nebo co je to rodinný závod (family establishment)? Mezi dalšími můžeme jmenovat osoby sešvagřené (persons within in-law relations), držbu (possession), výprosu (gratuitous loan), přestavek (encroachment), odúmrť (escheat) nebo pachtovní smlouvu (usufructuay lease).


Pokud byste chtěli čerpat terminologii z paralelních textů, nejblíže k našemu novému občanskému zákoníku má Louisiana Civil Code a Quebec Civil Code. Dalším zdrojem potom může být německý BGB, který má svůj kvalitní překlad do angličtiny


Jestli vám letní semináře unikly, můžete se přihlásit na kurz „Nový občanský zákoník v překladatelské praxi“, který pořádá na podzim Juridikum při Právnické fakultě UK v Praze, bohužel už jen v angličtině. Přihlášku naleznete na stránkách Komory


Docela by nás zajímalo, jak si s překladem poradí vítězové veřejné zakázky na překlad zákoníku do angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny a jaký překlad bude nakonec vypuštěn do světa jako oficiální.

Žádné komentáře:

Okomentovat