7. září 2011

Zeugma neboli spřežení vazeb

Poměrně často se setkáváme s větami typu: Včera jsem viděl a mluvil s Petrem. Ač je v současné češtině zaznamenáván vznik nových vazeb, tato odchylka od větné stavby je považována za chybnou stylizaci.

Obecně se jedná o případ, kdy je k několika větným členům (souřadně spojeným) připojen jeden rozvíjející člen ve tvaru, který odpovídá pouze vazbě posledního ze souřadných členů, přičemž však každý z těchto členů vyžaduje vazbu jinou. Mluvíme o tzv. spřežení vazeb neboli zeugmatu, někdy se také můžeme setkat s výrazem „zanedbání dvojné vazby“.

Ale dost už teorie, pojďme si ukázat, jak to má tedy správně být. Začněme hned úvodní větou:
Včera jsem viděl a mluvil s Petrem. „Vidět“ se pojí se 4. pádem (vidět koho, co), „mluvit“ se 7. pádem (mluvit s kým, čím). Věta by tedy správně měla být: Včera jsem viděl Petra a mluvil jsem s ním.
Mluvíme o rozdílu hmotnosti před a po porodu. Před kým, čím (7. pád) a po kom, čem (6. pád). Správně tedy: Mluvíme o rozdílu hmotnosti před porodem a po porodu.

Někdy nám může připadat spojení správné, zejména když je slovesný tvar předmětu v obou pádech stejný.
Ničení a šlapání po trávníku se zakazuje. Ničení trávníku i šlapání po trávníku. Ale pozor! Ničit koho, co (4. pád) a šlapat po kom, po čem (6. pád). Správně tedy musí být: Ničení trávníku a šlapání po něm se zakazuje.

A na závěr ještě pár zajímavostí.
Termín „zeugma“ pochází z řečtiny (ζεύγμα, jařmo) a nesetkáváme se s ním pouze v češtině.
Kupříkladu definice z anglické gramatiky (http://grammar.about.com/) zní:
A rhetorical term for the use of a word to modify or govern two or more words although its use may be grammatically or logically correct with only one. Adjective: zeugmatic.

A jako příklad je uváděna citace ze Shakespearova Jindřicha V.: Kill the boys and the luggage!.

Žádné komentáře:

Okomentovat